Verejná správa, rozpočtové hospodárenie, úradné konania

Zložitý mechanizmus vzťahov, povinnosti, nadväzujúce na povinnosti, kolidujúce kompetencie a nesprávne interpretácie. Dobrý úmysel poctivého úradníka je často prekrytý spletencom byrokracie, odlišných pohľadov a protichodných záujmov. Súkromnoprávna zásada “čo nie je zakázané, je dovolené” vo verejnom práve spravidla neplatí. O to dôležitejšie je starostlivo skúmať mieru oprávnenia, ktoré zákonodarca udeľuje subjektu verejnej správy v konkrétnom prípade.

Znalosť zákona a ochota ho dodržať býva často nahradzovaná pokusmi o ohýbanie pravidiel. Rôzne stupne administratívy, rôzne pravidlá, istota zmätkov a nedorozumení.

Vieme podporiť disciplinované dodržiavanie zákona triezvymi radami a dôslednou interpretáciou práva. Práve pozorná aplikácia práca býva zárukou právne čistého riešenia, pri ktorom sa konania nenaťahujú účelovým zneužívaním opravných prostriedkov.

Viazanosť rozpočtových prostriedkov nabáda verejné úrady k opatrnosti a dôslednému sledovaniu účelu použitých verejných rozpočtov. Verejné obstarávanie je však trvale zdrojov konfliktov a sporov.

Kvalitné zadanie, zákonný postup a praxou potvrdený aplikačný mechanizmus vám pomôže dosiahnuť cieľ bez rizika otvoreného konca.