Kontrakty a iné právne listiny

Klasik tvrdí, že zmluvy sa majú dodržiavať. Kiež by táto veta bola smerodajná pre všetky zmluvné strany. Rôznym chápaním rácia vzájomnej dohody, postupnou stratou záujmu o spoluprácu či zánikom dojednanej výhody pre niektorého účastníka dohody prestávajú platiť. Stávajú sa iba nevymožiteľným sľubom na papieri.

Dobrá dohoda vydrží a môže byť spoľahlivým základom vzájomných vzťahov medzi jej účastníkmi, ak predstavuje skutočný a slobodný prejav vôle. Podmienkou je, že zmluvní partneri vedia, čo chcú dosiahnuť a súhlasia s tým. Ku uzavretiu dobrej dohody je potom vhodná pomoc právneho odborníka, ktorý vie cieľový obsah dohody spojiť s jej optimálnou formou.

Konštrukcia zmluvy, ktorá nespočíva len v prepise hlavičky skopírovaného textu a niekoľkých popisných údajov, ale v premietnutí pravých úmyslov zmluvných partnerov, to je záruka trvanlivosti zmluvného vzťahu.

V podnikateľskej praxi dochádza denne ku potrebe použiť rôzne právne listiny na dosiahnutie potrebného povolenia či požadovanej právnej situácie. Identifikáciu správneho riešenia dosiahnete s nami rýchlejšie.