JUDr. Magdaléna Pelíšek Fischerová

Úspešne absolvovala magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2006. V roku 2009 úspešne zložila advokátske skúšky. Rigoróznu prácu v odbore trestné právo a titul JUDr. obhájila v roku 2012.

Vo svojej právnej praxi zastupovala fyzické i právnické osoby – podnikateľov i verejné úrady a korporácie v konaní pred súdmi na všetkých stupňoch súdov Slovenskej republiky, riešila manažment veľkého množstva pohľadávok, ich zabezpečovanie a uplatňovanie v súdnom a exekučnom konaní, rozsiahlo sa venovala tematike informačných systémov verejnej správy, spracúvania a nakladania s osobnými údajmi, slobodným prístupom k verejných informáciám, príprave a negociácii zložitých konštrukcií komplexných zmluvných riešení a zmenkovému právu.

Od 24. 4. 2013 je advokátkou zapísanou v Slovenskej advokátskej komore pod ev. č. 6477.

Zameriava sa na obchodné, súťažné aspekty správania podnikateľov, právne vzťahy vo verejnej správe a zmenkové právo. Komunikuje slovensky a anglicky.

JUDr. Magdaléna Pelíšek Fischerová je spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie ALMOND LEGAL s.r.o.

Email : mfischerova@almondlegal.sk