JUDr. Eva Reviľáková

Úspešne absolvovala magisterské štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005. V roku 2008 zložila advokátske skúšky a zároveň obhájila rigoróznu prácu na tému ochranných známok a získala titul JUDr.

Vo svojej právnej praxi intenzívne pracovala s právom obchodných spoločností, realizovala náročné zmeny vo vlastníckych vzťahoch, pri spájaní a zlučovaní firiem, v oblasti občianskeho práva sa zaoberala autorskými právami, vzťahmi v oblasti duševného a priemyselného vlastníctva, podieľala sa na príprave a realizácii veľkých developerských projektov (Due-diligence vlastníckych vzťahov a ich usporadúvanie, navrhovanie a negociovanie viacjazyčnej komplexnej zmluvnej dokumentácie). Popri poradenstve pri výkone činnosti orgánov miestnej samosprávy a verejnej správy vôbec sa JUDr. Reviľáková dlhdobo venuje právnym aspektom územného plánovania a stavebného konania.

Od 1. 1. 2009 je advokátkou zapísanou v Slovenskej advokátskej komore pod ev. č. 4954.

V súčasnosti sa špecializuje na zmluvné právo, obchodné spoločnosti, právo duševného a priemyselného vlastníctva a stavebné právo. Komunikuje slovensky a anglicky.

JUDr. Eva Reviľáková je spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie ALMOND LEGAL s.r.o.

Email : erevilakova@almondlegal.sk